Polityka Prywatności i Regulamin Strony Droga Ku Sobie

Podstawa prawna:

Dane osobowe zbierane przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z: 

 1. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
 3. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)
 4. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)

I Dane osobowe i Twoje prawa

Właścicielem strony i administratorem twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest  Droga Ku Sobie Joanna Janas-Sajdak, zam. w Dąbrowie Górniczej przy ul. Żeromskiego 12/119, z którą skontaktować się możesz pod adresem kontakt@drogakusobie.com

I.1 Co to są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, m.in. imię i nazwisko, numer identyfikacyjny (np. polski numer PESEL) oraz dane dotyczące lokalizacji. Danymi osobowymi mogą być również identyfikatory internetowe, czyli adresy IP oraz pliki cookie zbierane przez aplikacje i strony internetowe, jeśli inne okoliczności takie jak np. czas z dużym prawdopodobieństwem umożliwiają identyfikację osoby, której dotyczy.

I.2 Twoje prawa

 1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych – podstawa prawna: art. 15 RODO. 
 • sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub / oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora – podstawa prawna: art. 16 RODO
 • usunięcia danych –  podstawa prawna: art. 17 RODO.
 • ograniczenia przetwarzania  danych osobowych – podstawa prawna: art. 18 RODO
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – podstawa prawna: art. 21 RODO.
 • przenoszenia danych, czyli uzyskania od Administratora Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane na żądanie złożone do Administratora – podstawa prawna: art. 20 RODO
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio taka zgoda została udzielona – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO

 1. Powyższe uprawnienia możesz realizować kontaktując się ze mną pod adresem kontakt@drogakusobie.com Pamiętaj, że zgodnie z przepisami jestem uprawniona do odmówienia realizacji niektórych uprawnień, jeżeli prawo nakłada na mnie obowiązek ich przetwarzania, np. do celów księgowych.

I.3 Dobrowolność podania danych

 1. Wszelkie dane osobowe przetwarzane w związku z korzystaniem ze strony, są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, aby zapisać się na program rozwojowy na żywo, na listę osób zainteresowanych programem lub usługą newslettera, odstąpić od umowy, złożyć reklamację lub po prostu skontaktować się ze mną poprzez e-mail. W każdym momencie możesz się wygodnie wypisać z listy osób zainteresowanych usługą newslettera – każdy mail zawiera link do wypisania się z tej usługi.
 3. Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. 
 4. W przypadku nieprawidłowości organem do którego można wnieść skargę jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

II cele, czas, zakres i podstawa prawna przetwarzania danych

II.1 Odbiorcy danych osobowych

Powierzam przetwarzanie zebranych danych osobowych użytkowników strony następującym podmiotom na podstawie zawartej z nimi umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych:

 1. Dostawca hostingu – moja strona znajduje się aktualnie na serwerach dhosting.pl Sp. z o.o.Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa,  powierzenie przetwarzania danych ma na celu przechowywanie ich na serwerze. 
 2. Firmie obsługująca newsletter. Obecnie jest to firma UAB “MailerLite” z siedzibą na Litwie ( Paupio st. 46, LT-11341 Vilnius, Lithuania).
 3. Dla celów księgowych – Fakturownia sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000572426, NIP PL5213704420 

4. Google LLC – w celu korzystania z usług Google. Dane Klienta (imię i adres e-mail) mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższa ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez:  

a)     współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej, 

b)     stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak ma to miejsce np. w przypadku Google), 

c)     stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy, lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Klient wyraził zgodę. 

5. Calendly LCC – w celu umówienia spotkania online. Polityka Prywatności Calendly 

6. Urzędom np. urzędowi skarbowemu – w celu realizacji obowiązków prawno-podatkowych związanych z rozliczeniami i księgowością.

Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

II.2 Udział w programach rozwojowych/sesjach online

Zapisując się na program rozwojowy na żywo podajesz mi swoje dane osobowe jak imię, nazwisko, adres pocztowy, telefon, e-mail i jednocześnie zgadzasz się na przetwarzanie tych danych osobowych. Dane podane w celu zarezerwowania udziału w programie zostaną zapisane w bazie i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. 

Podstawa prawna: niezbędne do  wykonania umowy, której przedmiotem jest świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

W przypadku zapisu na listę zainteresowanych podajesz mi swoje imię i nazwisko oraz adres email. Dane związane z zapisem na listę zainteresowanych są przetwarzane przez czas trwania zapisów na listę lub wypisania się z niej przez Ciebie. 

Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą na zapis na listę zainteresowanych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

II.3 Faktury

Jeżeli w związku z udziałem w programie, wystawiam Ci fakturę, to w tym celu przetwarzam Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje dane w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez czas wymagany przepisami prawa. 

Podstawa prawna – niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z właściwymi przepisami prawa podatkowego)

II.4 Zapis na newsletter – zawarcie umowy o dostarczanie treści cyfrowej i/lub usługi cyfrowej

Usługa newsletterowa (po udzieleniu zgody wynikającej z przepisów o dostarczanie treści cyfrowej i usługi cyfrowej)  obejmuje wiadomości z treściami  dotyczącymi rozwoju osobistego, których celem jest inspirowanie Cię. Dzielę się w nim własnymi refleksjami z mojej własnej drogi rozwojowej. Zawierają również informacje o wpisach na blogu, nowych odcinkach podcastu, a także bieżące informacje o:

ofertach

produktach

usługach

możliwości zapisu na wydarzenia,

które przesyłam na podany przez Ciebie w formularzu adres e-mail.

2. Za pośrednictwem mojej strony umożliwiam Ci zawarcie  umowy o dostarczenie treści cyfrowej niezwłocznie poprzez zapisanie się do newslettera w postaci, e-booka, workbooka, webinaru, nagrania wideo. Zapisując się do newslettera otrzymujesz te treści bezpłatnie. 

3.  Jeżeli jesteś zainteresowana treścią cyfrową opisaną w punkcie II.4.2, ale nie chcesz zapisywać się na usługę newsletter i przekazywać mi swoich danych, możesz zakupić ją w cenie 44 zł pisząc do mnie na adres kontakt@drogakusobie.com.

4. Zawarcie umowy w sposób, o którym mowa powyżej, wymaga, abyś  wypełnieniła i przesłała Formularz, zaakceptowała warunki niniejszej Polityki Prywatności, wyraziła zgodę na otrzymywanie newslettera poprzez zaznaczenie odpowiednich check boxów w formularzu, a następnie potwierdziła zapis na listę subskrybentów Newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzający wysłany na adres e-mail podany w Formularzu. Jeżeli w ciągu miesiąca od przesłania pierwszego formularza nie potwierdzisz chęci zapisu, usunę Twój adres e-mail z listy. W takiej sytuacji, jeśli nadal będziesz zainteresowana subskrypcją, będziesz potrzebowała ponownie przesłać formularz. 

Potwierdzenie zapisu do newslettera oznacza zawarcie umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej lub zawarcie umowy o świadczenie Usług Cyfrowych.

5. W Formularzu konieczne jest podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do subskrypcji Newslettera oraz dostarczenia treści cyfrowej wymienionej w punkcie II.4.2 . Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne. Zamówienie treści cyfrowej oraz zapis na usługę cyfrową newsletter nie są możliwe bez podania określonych danych osobowych – w przypadku usługi newsletter adresu e-mail, w przypadku zakupów danych niezbędnych do wystawienia faktury. Udostępnione dane zostają zapisane w bazie systemu MailerLite na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody. System ten odnotowuje wszelką aktywność i działania, które podejmujesz, np. datę i godzinę zapisu, datę i godzinę otwarcia wiadomości, kliknięcie w linki i wypisanie się. 

6. Materiały zostaną dostarczone poprzez wysyłkę na podany w Formularzu adres e-mail wiadomości wraz z  linkiem do pobrania lub uzyskania dostępu do materiałów.

7. Jesteś uprawniona do korzystania z otrzymanych treści cyfrowych wyłącznie na własny użytek. Kopiowania, nagrywanie, sprzedawanie, upublicznianie, udostępniania lub prezentowania przekazanych treści cyfrowych innym osobom lub podmiotom, odpłatnie lub  nieodpłatnie będą naruszały prawa autorskie.

8. Aby korzystać ze Strony, newslettera oraz treści cyfrowych, które możesz pobrać zapisując się na newsletter, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez sprzęt komputerowy lub oprogramowanie. Potrzebujesz:

komputer lub telefon

dostęp do sieci Internet

aktywny adres e-mail

odpowiednie oprogramowanie w postaci przeglądarki internetowej np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari;

standardowe oprogramowanie pozwalające na przeglądanie lub odtwarzanie określonego rodzaju plików takich jak DOC, PDF, MP4, MP3, MOV, AVI itp. Jeżeli korzystanie z treści cyfrowych wymaga spełnienia dodatkowych wymogów technicznych, informacja taka znajdzie się na Stronie w sposób pozwalający podjąć Ci decyzję w zakresie zamówienia treści cyfrowej.

9. W każdej chwili możesz rozwiązać umowę poprzez kliknięcie linku dostępnego w każdej wysyłanej przeze mnie wiadomości. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10. Newsletter jest wysyłany przez czas nieokreślony, od chwili zapisu do momentu wycofania zgody. Po wycofaniu zgody, Twoje dane mogą być przechowywane w celu wykazania faktu, że  udzieliłaś mi  zgody na komunikację poprzez newsletter, twoich działań (otwierania e-maili) oraz momentu jej wycofania, a także ewentualnych związanych z tym roszczeń.

11. Mogę zaprzestać wysyłania newslettera w przypadku, gdy nie zaobserwuję twojej aktywności przez minimum 1 rok od rozpoczęcia świadczenia usługi newsletter lub odczytania ostatniej wiadomości e-mail (wysłanego newslettera). W takim przypadku, usunę Twoje dane z systemu do wysyłki newslettera. W takiej sytuacji, aby ponownie otrzymywać ode mnie wiadomości potrzebujesz ponownie zapisać się w formularzu zapisu na Newsletter.

14. W przypadku korzystania z bezpłatnych treści cyfrowych – newslettera, e-booków, workbooków, webinarów, masteclassów nie ma możliwości składania reklamacji, jednak masz prawo do zrezygnowania z tych usług bez powiadamiania o tym.

Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), prawnie uzasadniony interes, jakim w tym przypadku jest realizacja celów marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

II.5 Formularz kontaktowy i poczta elektroniczna

Jeśli kontaktujesz się ze mną za pośrednictwem formularza kontaktowego i poczty elektronicznej, tym samym przekazujesz mi adres e-mail, z którego korzystasz, a także inne dane osobowe, jeżeli takowe zawrzesz w treści wiadomości. 

Twoje dane osobowe przekazywane mi w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu kontaktu z Tobą i obsługi Twojego zapytania. 

Dane związane z obsługą korespondencji będą przetwarzane przez czas trwania kontaktu pomiędzy nami. 

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. 

Podstawa prawna: zgoda osoby wynikająca z zainicjowanego przez tę osobę tą drogą kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), prawnie uzasadniony interes, jakim w tym przypadku jest realizacja celów marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

II.6 Opinie o programach

Po programie mogę poprosić uczestników o referencje i opinie. Wszystkie zamieszczone na stronie opinie są weryfikowane i zamieszczane na stronie za zgodą i  w formie zaakceptowanej przez osoby zainteresowane.

II.7 Komentarze na blogu

Pozostawienie komentarza jest całkowicie dobrowolne, jednak zostawiając komentarz wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych przez Ciebie danych osobowych.

Dla celów związanych z komentowaniem na blogu proszę Cię o podanie następujących danych:

-imienia/pseudonimu – podczas dodawania komentarzy zostaniesz poproszony o podanie swojego pseudonimu, te dane wyświetlane są wszystkim czytelnikom bloga, jako podpis osoby komentującej

-adres e-mail – jest potrzebny dla dodania komentarza, ale nie zostanie udostępniony publicznie.

W systemie odnotowywany jest ponadto adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz będą przechowywane przez cały okres funkcjonowania bloga.

Dane związane z zamieszczeniem komentarza / opinii będą przetwarzane do czasu, aż nie usuniesz komentarza lub opinii. 

Opublikowane przez Ciebie komentarze są dostępne publicznie. Wszystko, co umieścisz w treści komentarza będzie dostępne dla innych osób odwiedzających bloga. Kiedy dodajesz komentarz jesteś zobowiązany/a do przestrzegania obowiązującego prawa.

Ta strona, to moje miejsce w sieci. Ważne jest dla mnie, aby wszyscy czuli się tutaj dobrze i bezpiecznie, dlatego komentarze obraźliwe, nie wnoszące nic do dyskusji będą usuwane.  Komentarze zawierające kryptoreklamę mogą zostać przeze mnie usunięte lub edytowane poprzez ukrycie treści reklamowych lub, moim zdaniem, nieodpowiednich.

Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą na zamieszczenie komentarza (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

II.8 Media społecznościowe

Jeżeli zdecydujesz się obserwować moje profile w mediach społecznościowych (na przykład profil na Instagramie, Fanpage na Facebooku), gdy polubisz zarządzaną przeze mnie stronę lub profil, wyślesz do mnie wiadomość, zostawisz komentarz czy reakcję Twoje dane  będą przetwarzane na tych platformach, w celu administrowania i zarządzania profilem, fanpagem, a także w celu komunikacji z Tobą, kierowania treści marketingowych w oparciu o uzasadniony interes Administratora, zgodnie z zasadami danego medium, ustalanymi przez podmiot zarządzający danym portalem. 

Korzystanie przez Ciebie z serwisów społecznościowych podlega regulaminom i politykom prywatności administratorów tych serwisów.  Dane będą przetwarzane przez okres istnienia strony bądź profilu. W każdej chwili możesz cofnąć polubienie/obserwowanie strony, a także usunąć pozostawiony komentarz. 

Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes, jakim w tym przypadku jest realizacja celów marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

II.9 Korzystanie z bloga

Blog ma charakter informacyjno-edukacyjny. We wpisach dzielę się dostępną mi wiedzą oraz moim doświadczeniem. 

Jestem podmiotem posiadającym wszelkie prawa do Bloga jako całości oraz wszystkich treści, które udostępniam na Blogu, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.

Treści dostępne na Blogu są objęte ochroną prawa autorskiego.

Umowa o świadczenie usług drogę elektroniczną pomiędzy administratorem, czyli mną, a użytkownikiem Bloga, czyli Tobą  w zakresie treści nieodpłatnych zostaje zawarta w momencie wejścia przez Ciebie na stronę Bloga i rozpoczęcia przeglądania jego zasobów. Umowa ta ulega rozwiązaniu z momentem trwałego zaprzestania korzystania przez Ciebie ze strony Bloga.

II.10 Organizacja wydarzenia (w formie stacjonarnej lub online) oraz umożliwienie Ci wzięcia w nim udziału  

Przetwarzane dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, opcjonalnie – inne dane kontaktowe, odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu rejestracyjnym.

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o udział w wydarzeniu (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w wydarzeniu). 

Jako Administrator będę przetwarzać ww. dane osobowe od czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o udział w wydarzeniu. 

Podstawa prawna:

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o udział w wydarzeniu zawartej z osobą, której dotyczą dane lub podjęcia działań w celu jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

II.11 Zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (obejmującej m.in. utrzymanie konta klienta, odpłatne udostępnienie dokumentu elektronicznego lub kursu online, sesje online)

Pobranie lub zakup produktu cyfrowego związane są z przetwarzaniem danych osobowych.  Mogą to być następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, data rejestracji, adres zamieszkania lub adres siedziby, ewentualnie adres do doręczeń — jeżeli zostanie podany,  firma — jeżeli zostanie podana, NIP — jeżeli zostanie podany. Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i wykonania ww. umowy. Ww. dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Podstawa prawna:

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej z osobą, której dotyczą dane lub podjęcia działań w celu jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).  

III. Profilowanie

Nie podejmuję wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.

W ramach strony internetowej i technologii śledzących Twoje dane mogą być profilowane. Ma to na celu dopasowanie treści i kierowanie reklam w oparciu o wcześniejsze działania podjęte przez Ciebie w ramach strony czy też podpowiadać Ci produkty, które mogą Cię zainteresować. Użyte informacje są anonimowe i nie są kojarzone z danymi osobowymi podanymi przez Ciebie np. w procesie zakupu. Wynikają one z danych statystycznych np. płeć, wiek, zainteresowania, przybliżona lokalizacja, zachowania na Stronie (tzw. reklama behawioralna).

Masz prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli miałoby ono negatywny wpływ na Twoje prawa i obowiązki.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o reklamie behawioralnej  i jak zarządzać ustawieniami w jej zakresie znajdziesz tutaj: https://www.youronlinechoices.com/pl/o-reklamie-behawioralnej

IV. Zmiany w polityce prywatności

1. Niniejsza polityka prywatności i regulamin strony może ulec zmianie w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa. 

2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższych zapisów. Aktualna wersja polityki prywatności będzie zawsze umieszczona na stronie internetowej, dlatego zalecam każdorazowe zapoznanie się aktualnie obowiązującymi zasadami.

3. Wprowadzone zmiany będą obowiązywać od dnia ich publikacji na stronie.

Polityka cookies

I Cele cookies

Strona drogakusobie.com używa plików cookies (ciasteczek). Są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. 

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie lub zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności.

Informacje zbierane przy pomocy ciasteczek wykorzystywane są, aby:

zapewnić prawidłowe działania strony i jej funkcji, 

dostosować zawartości strony do preferencji użytkowników, 

poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony 

korzystać z narzędzi statystycznych i analitycznych

korzystać z narzędzi marketingowych

zapewnić odbiorcom możliwość korzystania z funkcji społecznościowych.

II Rodzaje cookies

Moja strona wykorzystuje następujące rodzaje cookies:

Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z twojego urządzenia przez system teleinformatyczny Serwisu

Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Twojego urządzenia przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Twojego urządzenia przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z twojego urządzenia.

Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Twojego urządzenia przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja twojego urządzenia jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji urządzenia.

Mechanizmy plików cookies nie pozwalają na identyfikację czytelnika , nie pobierają żadnych poufnych danych z urządzenia czytelnika.

III Cookies zewnętrzne zastosowane na stronie:

Moja strona, podobnie jak większość stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.

Niektóre pliki cookie podmiotów zewnętrznych są dodawane przez usługi, które są dostępne na tej stronie, ale znajdują się poza moją kontrolą. Te pliki cookie są dodawane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook czy Instagram i są powiązane z możliwością udostępniania treści w serwisach, których ikony są widoczne na stronie.

III. 1 Cookies i kod śledzenia Google Analytics

Za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (narzędzie Google Analytics należy do  Google LLC z siedzibą w USA) wykorzystuję pliki cookies firmy Google w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzane podstrony itp. 

Google Analytics jest domyślnie włączone na stronie, jednak włączona jest funkcja anonimizacji adresów IP. Jeżeli chcesz wyłączyć ciasteczka Google Analytics możesz to zrobić poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Google udostępnia narzędzie ( w postaci dodatku do przeglądarki) umożliwiające blokadę skryptów Google Analytics : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

polityka prywatności

i cookies Google 

III.2 Cookies facebook.com

Aby zapewnić możliwość korzystania z funkcji społecznościowych tego serwisu na mojej stronie (polubienie, udostępnienie treści etc.). Korzystam też z narzędzi marketingowych zapewnianych przez serwis Facebook, co wiążę się z wykorzystaniem plików cookies firmy Facebook, w szczególności Pixela Facebooka. (Facebook.com należy do: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland Ltd z siedzibą w Irlandii);

polityka cookies Facebook.com

Instagram – celem zapewnienia możliwości korzystania z funkcji społecznościowych tego serwisu na moim blogu (polubienie, udostępnienie treści etc. )(narzędzie należy do Instagram LLC z siedzibą w USA, Instagram jest częścią grupy Facebooka) polityka prywatności Instagram 

III.3 Cookies You Tube Google LLC  

Aby osadzać materiały wideo z serwisu You Tube.

https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/#overviewpolityka prywatności Google

III. 4 Cookies Mailer Lite

MailerLite – w celu obsługi funkcji związanych z zapisem – osadzanie formularzy zapisu, obsługą newslettera i mierzenie efektywności formularzy. ( UAB “MailerLite” z siedzibą na Litwie)

polityka prywatności MailerLite

III.5 Cookies Calendly 

W celu umówienia się an spotkanie online

polityka prywatności Calendly

IV Ustawienia cookies

W każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej możesz całkowicie zablokować i skasować gromadzenie plików Cookies. Zablokowanie możliwości gromadzenia plików Cookies na Twoim urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić Ci korzystanie z niektórych funkcji Serwisu do czego jesteś w pełni uprawniony, ale musisz w takiej sytuacji mieć świadomość tych ograniczeń.

Jeśli nie chcesz, aby  pliki „cookies” były wykorzystywane w opisanych powyżej celuach w każdej chwili możesz usunąć je ręcznie. Nie wiesz jak wyłączyć pliki cookies? Oto jak możesz zmienić ustawienia cookies w kilku popularnych przeglądarkach :

a) przeglądarka Internet Explorer,

b) przeglądarka Chrome,

c) przeglądarka Opera,

d) przeglądarka Mozilla Firefox.

V. Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde takie zapytanie, jest zapisywane w logach serwera. Obejmują one m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. 

Dane zapisane w logach serwera nie są wykorzystywane do identyfikacji czytelników. Informacje zawarte w logach serwera mogą być wykorzystane np. do diagnozowania problemów technicznych z serwerem, a także w celach bezpieczeństwa.

VI Zmiany w polityce cookies

Niniejsza polityka prywatności i regulamin strony może ulec zmianie w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności użytkowników. Osoby zapisane na usługę newsletter zostaną o tej zmianie poinformowane za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 7 dni od zmiany zapisów. Dalsze korzystanie z usług oznacza zapoznanie się i akceptację wprowadzonych zmian Polityki Prywatności. Jeśli nie wyrazisz zgody  na wprowadzone zmiany, będziesz zobowiązan/a wypisać się z usługi Newsletter.

W przypadku zmiany obowiązującej polityki cookies, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższych zapisów. 

Wprowadzone zmiany będą obowiązywać od dnia ich publikacji na stronie.

Są takie sytuacje, kiedy prawo nakazuje administratorowi udostępnienie danych organom państwowym, na przykład organom ścigania – w takiej sytuacji dane zostaną udostępnione.

Twoje doświadczenia tworzą Twój osobisty filtr, który wpływa na historię, którą o sobie opowiadasz. Wpływa też na to, jak widzisz innych i świat, jakie decyzje podejmujesz i jak działasz. Tak długo jak nie rozpoznajesz i nie rozumiesz tego filtra, tak długo trudno Ci zobaczyć siebie, ludzi i sytuacje takimi, jakimi są naprawdę.

Pomagam zwolnić, wysiąść na chwilę z pędzącego pociągu codzienności i rozwinąć ciekawość sobą. Zwrócić uwagę na to, co jest obecnie dla Ciebie ważne w zakresie Twoich działań lub relacji. Zauważać i rozpoznawać Twoje filtry na co dzień.

Podczas sesji:

🍀 rozwiniesz uważność na siebie

🍀odkryjesz co powstrzymuje Cię przed wybieraniem siebie

🍀zauważysz i nazwiesz schematy, wzorce reakcji

🍀dostrzeżesz myśli i to jak na Ciebie wpływają

🍀odkryjesz przekonania

🍀nauczysz się rozpoznawać, nazywać, odczytywać i regulować emocje

🍀nazwiesz prawdziwe potrzeby

🍀wsłuchasz się w wewnętrzne głosy

🍀sprawdzisz o czym informują Twoje marzenia i cele na głębokim poziomie

🍀wzmocnisz asertywność

🍀określisz, czego Ty chcesz

🍀obierzesz kierunek – wybierzesz to co działa i daje poczucie sensu oraz pożegnasz to, co przestało już działać

Jednorazowa sesja jest pomocna jeśli szukasz wsparcia w rozwiązaniu lub domknięciu konkretnego problemu i wewnętrznie jesteś na to gotowa. Pakiety sesji pogłębiają pracę, pozwalają zdobyć narzędzia i umiejętności do nawigowania w codzienności.

Towarzyszę Ci, wspieram, motywuję i inspiruję w Twojej Drodze Ku Sobie. 

Otrzymujesz spersonalizowane ćwiczenia i pytania do pracy między sesjami.

Czas trwania: 80 minut