Regulamin udziału w sesjach i programach online

Drogi Kliencie!

Bardzo mi miło, że zdecydowałeś się dokonać zakupu mojej Usługi. Zapoznaj się proszę z poniższym Regulaminem i zasadami sprzedaży, które obowiązują Ciebie i mnie podczas robienia zakupów, czy korzystania z treści cyfrowych lub usług cyfrowych.

Pamiętaj także, że w razie pytań i wątpliwości, możesz skontaktować się ze mną poprzez dane wskazane w Regulaminie.

Poniższy regulamin obowiązuje dla zamówień od dnia 17 lutego 2024 r. Jeśli chcesz zobaczyć poprzednie wersje regulaminu aktywne linki do tych wersji znajdziesz na samym dole dokumentu.

Spis treści

 • §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE 
 • §2 DEFINICJE 
 • §3 MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE 
 • §4 PRZEDMIOT UMOWY 
 • §5 ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG 
 • §6 CENY USŁUG CYFROWYCH I FORMY PŁATNOŚCI 
 • §7 DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH LUB USŁUG CYFROWYCH 
 • §8 ZMIANY I AKTUALIZACJE TREŚCI CYFROWYCH LUB USŁUG CYFROWYCH 
 • §9 USŁUGI CYFROWE – ZAWARCIE UMOWY, NEWSLETTER 1
 • §10 PROCEDURA REKLAMACJI DOTYCZĄCA TREŚCI CYFROWYCH LUB USŁUG CYFROWYCH 
 • §11 WYPOWIEDZENIE UMOWY 
 • §12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA 
 • §13 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE 
 • §14 DANE OSOBOWE 
 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż: 
 • §15 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ 
 • §16 OPINIE  – FUNKCJONOWANIE W RAMACH STRONY
 • §17 DEFINICJE, PROCEDURY, OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z DSA 
 • §18 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług: Sesje indywidualne i programy online. 
 2. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do zawarcia Umowy o świadczenie Usług oferowanych przez Sprzedawcę. Dokonując Zamówienia na sesję lub program online uczestnik przyjmuje poniższe punkty, jako obowiązujące. Razem z ustaleniami mailowymi stanowią umowę zawartą między uczestnikiem, a Droga Ku Sobie Joanna Janas-Sajdak.
 3. Usługa przeprowadzana jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. W przypadku reklamacji złożonego Zamówienia należy kontaktować się ze Spzredawcą używając następujących danych kontaktowych:

numer telefonu:+48 502 3002 584

adres e-mail:kontakt@drogakusobie.com

formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.drogakusobie.com,  zgodnie z zasadami zawartymi w dalszej części niniejszego regulaminu

 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej. Środki te gwarantują zachowanie pisemnej korespondencji (forma dokumentowa) pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z zachowaniem daty i godziny, spełniają wymogi trwałego nośnika oraz umożliwiają szybkie i efektywne kontaktowanie się Klienta ze  Sprzedawcą.
 2. Zasady korzystania oraz zawierania Umów o dostarczenie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej oraz dokonywania reklamacji określa niniejszy Regulamin.
 3. Sprzedawcą udostępnia nieodpłatnie Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania z Usługi. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.
 4. Warunkiem zawarcia Umowy jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.  
 5. Sprzedawcą jest odpowiedzialny za zgodność świadczenia z umową.
 6. Informacje o Treściach cyfrowych lub Usługach cyfrowych podane na stronie internetowej w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 7. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
 8. Pozostałe definicje, procedury, obowiązki i uprawnienia wynikające z aktu o usługach cyfrowych – DSA zostały opisane w §17 niniejszego regulaminu i są jego integralną częścią.

§2 DEFINICJE

 1. Sprzedawca lub Administrator –  Joanna Janas-Sajdak,  prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Droga Ku Sobie Joanna Janas-Sajdak w Dąbrowie Górniczej , przy ul. Żeromskiego 12 m.119.
 2. Usługi: Sesje indywidualne i programy online.
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów usług.
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący zamówienia Towarów, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla niego charakteru zawodowego, zgodnie z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny.
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca  we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu, a nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu, określający także warunki korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę, w tym Usługi pośredniej, regulujący stosunki pomiędzy Sprzedawcą, jako dostawcą Usługi pośredniej a Odbiorcą usług, o których mowa w §20 Regulaminu.
 8. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Klientowi na: wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, albo wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, albo inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
 9. Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 10. Umowa o świadczenie usług – oznacza każdą umowę inną niż umowa sprzedaży Towarów, na mocy której Sprzedawca świadczy lub zobowiązuje się do świadczenia usługi, w tym Usługi cyfrowej i Usług pośrednich, na rzecz Klienta.
 11. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu lub Serwisu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 12. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie usług i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 13. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.
 14. Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w sposobów płatności
 15. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, która Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Treść cyfrową, Usługę cyfrową lub Towar, a w odniesieniu do Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej – także cyfrowe odwzorowanie wartości.
 16. Serwis – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet), w tym obejmuje także Stronę lub jej część, Sklep lub jego część, oraz aplikacje w tym aplikacje mobilne i inne usługi Sprzedawcy, Media społecznościowe i kanały Sprzedawcy funkcjonujące w ramach tychże Mediów.
 17. Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Klienta w celu uzyskania dostępu do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, lub w celu korzystania z nich. Minimalne wymagania techniczne zostały wskazane przez Sprzedawcę w niniejszym regulaminie. 
 18. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 19. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
 20. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
 21. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 22. DSA – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych).
 23. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).
 24. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), dalej jako UŚUDE.
 25. Ustawa Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.), dalej jako Prawo Telekomunikacyjne. 
 26. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), dalej jako Prawo autorskie. 

§3 MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Towary i/lub Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe potrzebne są:
 • dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia typu komputer stacjonarny, laptop, inne urządzenie przenośne, w tym także sprzęt umożliwiający komunikację i wypełnianie niezbędnych formularzy w ramach Sklepu, np. sprawna klawiatura;
 • odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca m.in. pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome oraz umożliwiająca przeglądanie stron internetowych;
 • aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail (Sprzedawca zaleca, aby Klient sprawdził, czy maile z domeną sprzedawcy z jego adresu e-mail nie trafiają do skrzynki „spam”, „oferty” lub innej niż „główne /odebrane”. Sprzedawca nie ma na to wpływu i jest to zależne od ustawień skrzynki e-mail Klienta i/lub dostawcy używanej skrzynki e-mail).

2. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.

3. Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, m.in. korzysta z odpowiednich narzędzi, które mają to umożliwić, albo usług podmiotów trzecich.

§4 PRZEDMIOT UMOWY

 1. Klient zamawia przeprowadzenie, a Sprzedawca zobowiązuje się przeprowadzić w uzgodnionym między Stronami terminie na rzecz Klienta Usługę pod nazwą: indywidualna sesja coachingowa online lub indywidualny program rozwojowy online (pakiet sesji). 
 2. Celem przygotowania do przeprowadzenia Usługi, Sprzedawca może przeprowadzać wywiad z Klientem, również drogą elektroniczną (np. mailowo).
 3. Sesje są realizowane po potwierdzeniu wybranego terminu konsultacji w udostępnionym kalendarzu elektronicznym. 
 4. Sesja odbywa się poprzez nawiązanie połączenia telefonicznego/połączenia internetowego na platformie Google Meet.
 5. Sprzedawca nie ma obowiązku nagrywania sesji online, ale może wyrazić zgodę na ich nagrywanie przez Klienta. Klient, każdorazowo powinien zapytać o taką zgodę. 
 6. W ramach Usługi Klient otrzymuje, zgodnie ze swoją decyzją,
 • pojedynczą sesję indywidualną lub
 • program rozwojowy składający się z pakietu pojedynczych sesji w ilości uzgodnionej pomiędzy stronami
 • w przypadku programu, kontakt mailowy lub poprzez inny komunikator pomiędzy sesjami w sytuacjach szczególnych
 • w przypadku programu, zadania, ćwiczenia do wykonania pomiędzy sesjami.

7. Usługa stanowi partnerską relację pomiędzy Sprzedawcą i Klientem opartą na prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który prowadzi do lepszego poznania samego siebie, odblokowania osobistych barier i ograniczeń oraz odkrywania i wykorzystywania najwyższego osobistego i zawodowego potencjału. 

8. Zakres Usługi obejmuje:

 • towarzyszenie i wsparcie w definiowaniu i osiąganiu zaplanowanych celów
 • odkrywanie dostępnych możliwości poprzez zadawanie pytań oraz  indywidualnie dobrane ćwiczenia
 • współtworzenie planów działania
 • udzielanie szczerej informacji zwrotnej
 • motywowanie
 • wskazywanie koniecznych działań.

9. Zakres Usługi nie obejmuje

 • kontaktów i relacji pozamerytorycznych
 • wykonywania zadań przez Klienta
 • kontaktu z osobami trzecimi

10. Klient rozumie, że skuteczność sesji lub programu w zakresie zamierzonych celów zależy głównie od niego samego i dołoży wszelkich starań, aby realizować ustalony wspólnie plan działania. M.in. zobowiązuje się do uczciwej komunikacji, otwartości na informacje zwrotne, pełnego zaangażowania w programie. 

11. Terminy rozpoczęcia oraz zakończenia, częstotliwość spotkań ustala się podczas pierwszej sesji i zawiera w indywidualnym kontrakcie. 

12. Sprzedawca zobowiązuje się do przestrzegania kodeksu etycznego w tym do zachowania poufności – żadne informacje otrzymywane od Klienta, które pomogłyby go w jakikolwiek sposób zidentyfikować nie zostaną przekazane osobom trzecim, wykorzystywane w trakcie innych zadań, promocji, itp. 

13. Klient rozumie, że proces rozwojowy nie jest terapią i nie zastępuje terapii, gdy jest to konieczne, i nie zapobiega, ani nie leczy żadnych zaburzeń psychicznych lub stanów chorobowych. 

14. Korzystanie z Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych nieodpłatnych oferowanych przez Sprzedawcę może wymagać posiadania Konta Klienta na platformie szkoleniowej, na której udostępniane są Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe. Mogą one być także udostępniane poprzez dostarczenie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej we wskazanym formacie np. poradnik w formacie pdf, w szczególności w ramach usługi newsletter po podaniu danych osobowych. 

15. Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe nieodpłatne mogą być dostępne czasowo 

16. Informacje dotyczące terminu dostępności znajdują się w opisie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych lub na odpowiedniej podstronie/ stronie z ich opisem albo w odrębnie zakomunikowanym na stronie regulaminie lub polityce prywatności.

§5 ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG 

 1. Umowa o świadczenie Usługi  zawierana jest bezpośrednio ze Sprzedawcą.
 2. Uczestnictwo w programach jest skierowane do osób pełnoletnich. Osoba dokonująca zakupu Usługi musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. 
 3. Osoba dokonująca zakupu Usługi przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę całej ceny za Usługę.
 4. Poprzez podjęcie decyzji o współpracy i opłacenie kosztów Usługi klient potwierdza, iż przed dokonaniem zakupu Usługi udzielone mu zostały szczegółowe informacje na temat świadczonej przez Sprzedawcę Usługi i zapoznał się on z nimi w całości (niniejszy Regulamin) oraz znany jest mu sposób realizacji usługi.
 5. W sprawach związanych z realizacją przez Sprzedawcę Usługi lub w sprawach związanych z treścią Regulaminu Klient winien skontaktować się przed adres e-mail: kontakt@drogakusobie.com lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 502 302 584

§6 CENY USŁUG CYFROWYCH I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny za Usługi podane są w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT lub inne podatki, jeśli są wymagane przez przepisy prawa)
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Treści cyfrowych, Usług cyfrowych lub Usług coachingu, wprowadzania nowych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, wycofywania Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danej Usługi, Treści cyfrowej lub Usług cyfrowych.
 3. Klient zobowiązuje się uiścić opłatę za program z góry lub w ratach, jeśli tak zostało uzgodnione.
 4. Opłata powinna być uiszczona na rachunek bankowy: 61 1050 1168 1000 0097 4551 3292.
 5. Sprzedawca wystawia fakturę za dokonaną usługę i przesyła ją drogą mailową na wskazany przez Klienta adres. 
 6. Zarówno Klient jak i Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania najpóźniej na 24 godziny przed planowaną sesją, o zamiarze ich odwołania.
 7.  W przypadku odwołania sesji w sytuacji opisanej w punkcie 4, zostanie ona zrealizowana w uzgodnionym przez Klienta i Sprzedawcę terminie.
 8. W razie niepoinformowania przez Klienta o zamiarze odwołania sesji indywidualnej w ciągu 24 godzin przed ich planowanym odbyciem, sesja traktowana jest jako zrealizowana, a Klientowi nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty.
 9. Do każdego Zamówienia wystawiany jest dowód zakupu  tj. faktura (imienna lub na firmę, jeśli zostały podane dane firmy i Klient zgłosi Sprzedawcy chęć otrzymania faktury w ten lub inny skuteczny sposób) w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana do Klienta automatycznie, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.
 10. Jeżeli Klient potrzebuje wystawienia faktury VAT EU, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą podając swój numer Zamówienia oraz dane do faktury. W przypadku błędnego wystawienia faktury zostanie wystawiona faktura korekta.

§7 DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH LUB USŁUG CYFROWYCH

 1. Sprzedawca dostarcza Klientowi Treść cyfrową lub Usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu Umowy, chyba że coś innego zostało wyraźnie zawarte w opisie lub ofercie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.  
 2. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione Klientowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Klient wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Klient lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp. 
 3. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Klient lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Klient wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.
 4. Sprzedawca przesyła Klientowi wiadomość e-mail, w której zamieszcza klikalny, aktywny link do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej wraz z instrukcją, lub dostarcza instrukcję pobrania Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej (np. z poziomu Konta Klienta) w zależności od cech i charakteru Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, a także możliwości systemowych. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 5. W przypadku, gdy Klient poda nieprawidłowy e-mail, wpisze go błędnie albo nie zapewni warunków dostarczalności wiadomości e-mail zgodnie z Regulaminem, ponosi odpowiedzialność za brak dostarczenia Zamówienia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej. Zalecane jest, aby skontaktował się ze Sprzedawcą celem wyjaśnienia sprawy i doprowadzenia do dostarczalności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej. 

§8 ZMIANY I AKTUALIZACJE TREŚCI CYFROWYCH LUB USŁUG CYFROWYCH 

 1. Sprzedawca przez czas dostarczania Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarcza Klientowi aktualizacje i informuje o konieczności ich dokonania. Klient powinien dokonywać okresowych aktualizacji także urządzeń, z których korzysta, aby możliwe było korzystanie z Treści cyfrowych i Usług cyfrowych dostarczanych przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
 • poinformował Klienta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
 • niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę. 
 1. Sprzedawca może dokonać zmiany Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową z następujących uzasadnionych przyczyn:
 • zmiany technologii związane z Treścią cyfrową lub Usługą cyfrową,
 • zmiany w prawie lub dostosowanie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych  do przepisów prawa, czy innych wytycznych związanych z obowiązującym prawem,
 • zmiany stylistyczne nie mające charakteru merytorycznego ale podnoszące jakość Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych,
 • zmiany w obszarze prowadzenia działalności gospodarczej Sprzedawcy, w tym wyłączenia lub wprowadzenia nowych usług czy Towarów, lub Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych.
 1. Sprzedawca nie może dokonać zmiany Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy.
 2. Wprowadzane przez Sprzedawcę zmiany nie wiążą się z żadnymi kosztami po stronie Klienta. 
 3. Jeśli zmiany miałyby istotnie i negatywnie wpłynąć na dostęp Klienta do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej lub na korzystanie z nich, Sprzedawca poinformuje Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem o właściwościach i terminie dokonania zmiany oraz o prawie do wypowiedzenia Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o zmianie (jeśli nastąpiło to później niż ta zmiana).
 4. Sprzedawca może zapewnić Klientowi uprawnienie do zachowania Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych bez dodatkowych kosztów w stanie niezmienionym.  
 5. Sprzedawca informuje Klienta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanych zmianach, zazwyczaj poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Klienta podany przy składaniu Zamówienia, z odpowiednim wyprzedzeniem. Klient jest uprawniony przekazać Sprzedawcy inny adres e-mail, kontaktując się z nim na dane podane w niniejszym regulaminie. 

§9 USŁUGI CYFROWE – ZAWARCIE UMOWY, NEWSLETTER

 1. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę w postaci wysyłki newslettera, jeśli Klient wyraził na nią zgodę. Szczegóły dotyczące wysyłki newslettera, zapisu, rezygnacji z jego otrzymywania opisane zostały w polityce prywatności. 
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Usługi cyfrowej z umową w zakresie, w jakim poinformował Klienta o wymogach związanych z korzystaniem z usługi cyfrowej przed zawarciem umowy o świadczenie usług cyfrowych w przypadku gdy Klient nie spełnia tychże wymogów.

§10 PROCEDURA REKLAMACJI DOTYCZĄCA TREŚCI CYFROWYCH LUB USŁUG CYFROWYCH

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili, stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe były zgodne z Umową i aby Klient mógł z nich korzystać zgodnie z Umową. W tym celu informuje w sposób jasny i zrozumiały w niniejszym regulaminie Klienta o wszelkich istotnych wymaganiach, również po stronie Klienta. 
 3. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Klient może żądać doprowadzenia do ich zgodności z Umową.
 4. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca doprowadza Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Sprzedawca.
 6. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy: 
 • doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
 • Sprzedawca nie doprowadził Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową,
 • brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową,
 • brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania doprowadzenia do zgodności, 
 • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 1. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową jest nieistotny.
 2. Po odstąpieniu od umowy Sprzedawca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczonych przez przedsiębiorcę stosownie do przepisów ustawy o prawach konsumenta i z zawartymi tam wyjątkami. 
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, jeżeli środowisko cyfrowe Klienta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy w niniejszym Regulaminie lub w opisie danej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej albo gdy  Klient, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o obowiązku współpracy ze Sprzedawcą w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Klienta, nie wykonuje tego obowiązku.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia niezgodności) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.
 5. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany w niniejszym regulaminie. 
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację lub w ten sam sposób, w który skontaktował się z nim Klient albo inny, uzgodniony z Klientem sposób.
 7. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji i zgodnie z polityką prywatności.
 8. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, może także skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie w celu zgłoszenia reklamacji i uzyskania informacji na temat procesu jej rozpatrzenia. 
 9. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści lub Usłudze cyfrowej niezgodnej z Umową oraz Treści cyfrowej lub Usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy (jeśli były odpłatne).  
 10. Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu Klientowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny (jeśli usługi były odpłatne). 
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Zapisy niniejszego paragrafu odnoszą się do Konsumenta i do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

§11 WYPOWIEDZENIE UMOWY

 1. Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 7.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 • od objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę, inną niż przewoźnik
 • od objęcia w posiadanie przez Klienta ostatniego Towaru/partii/części – w przypadku dostarczania wielu sztuk Towaru dostarczanego osobno, podzielonego na partie lub części,
 • od objęcia w posiadanie przez Klienta pierwszego z Towarów – w przypadku jego regularnego dostarczania przez czas oznaczony.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie). Aby zachować termin
do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

4. Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od Umowy znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu. Klient może z niego skorzystać, ale nie musi. Nie jest to obowiązkowe.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Towaru, z zastrzeżeniem ust. 9 i 11 niniejszego paragrafu.

6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w następujących przypadkach: 

 • o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
 • o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Klientowi potwierdzenie utrwalone na papierze lub, za zgodą Klienta, na innym trwałym nośniku;

8. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej Sprzedawca od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które: 

 • są użyteczne wyłącznie w związku z Treścią cyfrową lub Usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot Umowy; 
 • dotyczą wyłącznie aktywności Klienta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę; 
 • zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków; 
 • zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi Klientami, którzy nadal mogą z nich korzystać. 

9. W przypadku, gdy Treści zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi Klientami, którzy nadal mogą z nich korzystać Sprzedawca na żądanie Klienta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę. 

10. Klient ma prawo odzyskać Treści cyfrowe od Sprzedawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego. 

11. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może uniemożliwić Klientowi dalsze korzystanie z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie Klientowi dostępu do treści cyfrowych.

12. W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, Klient jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

13. Zapisy niniejszego paragrafu odnoszące się do Konsumenta znajdują zastosowanie także w stosunku do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. 

§12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA

 1. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest taki przedsiębiorca, który dokonuje zakupów, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny i art. 7 aa ustawy o prawach konsumenta. 
 2. Przedsiębiorcę, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, będą dotyczyć postanowienia niniejszego regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.:
 • Usług cyfrowych świadczonych drogą elektroniczną,
 • Odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,
 • Zawierania umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na Konsumenta,
 • Reklamacji i niezgodności rzeczy sprzedanej z umową,

w zakresie ograniczonym art. 7aa  ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców zawodowych. 

 1. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy Regulamin podczas procesu zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszych paragrafie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 7 aa ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób. 
 2. Przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie powyższym oświadcza w formularzu przesłanym do Sprzedawcy lub w inny sposób, że zakupiony Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe, a tym samym zawarta Umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że spełnia warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać. Formularze stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu. 

§13 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE

 1. Usługi, Treści cyfrowe oraz Usługi cyfrowe świadczone przez Sprzedawcę, treści, teksty, logo, zdjęcia, nazwy firm, znaki towarowe, logo Towarów, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych innych autorów,  szata graficzna mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy i/lub osób trzecich będących ich właścicielami/autorami, i które zostały udostępnione jedynie na użytek Sklepu, co Klient akceptuje poprzez akceptację Regulaminu.
 2. W przypadku zamiaru wykorzystania Usługi, Treści cyfrowe oraz Usługi cyfrowe lub wyżej wymienionych elementów w sposób sprzeczny ze wskazanym w niniejszym Regulaminie lub ich przeznaczeniem i funkcjonalnościami, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy.
 3. Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego logotypu w wykazie klientów Sprzedawcy, udzielając mu tym samym licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na korzystanie do celów prowadzonej przez Sprzedawcę działalności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie w zakresie zapisu metodą cyfrową w pamięci komputera i w sieci Internet, zwielokrotnianie dowolną techniką, rozpowszechnianie w Sklepie, na stronach Sprzedawcy i w mediach społecznościowych, publiczne wyświetlanie tak, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie), a także publiczne wyświetlanie. 
 4. Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z  Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych. Klient w ramach Umowy upoważniony jest do korzystania z nich jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
 • W zakresie zapisu utworu – zapis techniką cyfrową – utrwalenie poprzez cyfrowe przetwarzanie na dedykowanej platformie (Koncie Klienta) utrzymywanej przez Sprzedawcę,  
 • Wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx., jeśli wynika to ze specyfiki Towaru, Treści cyfrowych oraz Usług cyfrowych,
 • Zapis metodą cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym lub w polecanych programach zewnętrznych.
 1. Licencja, o której mowa w ust. 4 jest ważna przez czas trwania dostępu Klienta do Usług, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych. Okres dostępu, a tym samym czas trwania licencji wskazywany jest w opisie danej Usługi, Treści cyfrowych  lub Usług cyfrowych, a jeśli nie napisano inaczej zostaje udzielona na 365 dni od dnia Zamówienia. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w zapłacie ceny danej Usługi, Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dokonywanej przez Klienta. 
 2. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Usługi, Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowej, jak i ich części, bez wyraźnej zgody Sprzedawcy: 
 • udostępnianie i prezentowanie ich osobom trzecim, 
 • publikowanie niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej w instrukcji lub komentarzach,
 • kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek. 
 1. Klient zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Usługi, Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe (np. materiały edukacyjne dostępne na platformie szkoleniowej) nie zostały ujawnione osobom niepowołanym/trzecim. 
 2. Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie jakichkolwiek innych treści albo Usług, Treści cyfrowych oraz Usług cyfrowych udostępnionych przez Sprzedawcę stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 3. Sprzedawca jest uprawniony do okresowej aktualizacji Towarów, Treści cyfrowych lub  Usług cyfrowych (np. szkoleń, VOD, materiałów pdf, doc., docx., ćwiczeń, lekcji, modułów) zgodnie z postanowieniami Regulaminu.  

§14 DANE OSOBOWE


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1.  Administratorem danych osobowych Klienta jest Joanna Janas-Sajdak,  prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Droga Ku Sobie Joanna Janas-Sajdak w Dąbrowie Górniczej , przy ul. Żeromskiego 12 m.119.  NIP: 577 187 02 33   REGON: 520 36 20 83, nr telefonu: , adres email: kontakt@drogakusobie.com Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Skontaktować się z Administratorem można używając poniższych danych: e-mail: kontakt@drogakusobioe.com, numer telefonu: 502302584 lub pisemnie na adres Administratora.[1] 
 2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
 • realizacji umowy
 •  wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 • realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 • rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 • przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją Umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji Umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu. 
 3. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne), Google, Microsoft, Calendly itp.  dane Klienta mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne) stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższa ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez:  
 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej, 
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak m to miejsce np. w przypadku Google), 
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy, 

lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Klient wyraził zgodę.

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa. 
 2. Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klienta i przekazania danych w związku z realizacją Umowy, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

§15 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ 

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o realizację usługi na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
 •  zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem
  o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
  o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
 • bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).     3.
 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających
  z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.
 4. Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą Konsumenta i znajdują zastosowanie także w stosunku do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. 

§16 OPINIE  – FUNKCJONOWANIE W RAMACH STRONY 

 1. W ramach Strony prezentowanie są opinie klientów i / lub osób, które skorzystały z usług Sprzedawcy. 
 2. Opinie na stronie mogą pojawiać się w różnych miejscach i na różnych podstronach: w opisie Usługi, Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej w specjalnej zakładce służącej do zostawiania opinii pod daną Usługą, Treścią cyfrową lub Usługą cyfrową w zakładce „Opinie” lub tym podobnej. Mogą też odsyłać do zewnętrznych narzędzi czy serwisów prezentujących opinie klientów np. do wizytówki Google, do social mediów, w tym fanpage na Facebooku i zakładki „Recenzje/ Opinie” albo do serwisów typu Opineo, Ceneo, itp. Mogą być także prezentowane w różnym formacie, np. video, pdf, opinii pisemnej z wizerunkiem i danymi klienta danej Usługi, Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, z częściowo prezentowanymi danymi osobowymi lub bez żadnych danych osobowych. 
 3. Każdy klient ma możliwość pozostawienia opinii o zakupionej Usłudze, Treści cyfrowej lub Usłudze cyfrowej i tym samym wyraża zgodę na publikowanie jej w ramach Strony i w celach określonych przez Sprzedawcę. 
 4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na Stronie i na podstronach opinie były rzetelne i pochodziły od osób, które są rzeczywistymi klientami Sprzedawcy. Podejmuje w tym celu uzasadnione i proporcjonalne kroki zawarte w niniejszym regulaminie, aby sprawdzić, czy opinie te pochodzą od klientów. Między innymi: podejmuje próby uzyskania zgody na publikowanie opinii w celach marketingowych poza Stroną, na rozpowszechnianie wybranych lub wszystkich opinii albo sprawdza, czy dana opinia pochodzi od klienta.
 5. Opinie prezentowane w ramach Strony są weryfikowane przez Sprzedawcę w ten sposób, że Sprzedawca sprawdza, czy opinia pozostawiona przez daną osobę pochodzi od klientów, jeśli pozostawione przez niego dane to umożliwiają.
 6. Jeśli opinia budzi wątpliwości Sprzedawcy nie jest prezentowana w ramach Strony. Osoba, która pozostawiła opinię, która nie została opublikowana albo została usunięta przez Sprzedawcę ma możliwość skontaktowania się ze Sprzedawcą celem wyjaśnienia sytuacji i ustalenia przyczyn. 
 7. Sprzedawca nie jest zobowiązany publikować opinii na Stronie i jest uprawniony do ich usuwania w przypadku, gdy według niego jest to uzasadnione. Może też publikować opinie wybrane. 
 8. Sprzedawca nie korzysta z opinii kupionych, sponsorowanych, albo uzyskanych w sposób barterowy. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji albo zniekształcania opinii lub rekomendacji w celu promowania Usług, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, które oferuje.   

§17 DEFINICJE, PROCEDURY, OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z DSA

 1. Niniejszy paragraf Regulaminu określa informacje  na temat wszelkich ograniczeń, które nakłada Administrator w związku z korzystaniem z jego usług, w odniesieniu do informacji przekazywanych przez Odbiorców usługi, w tym między innymi: informacje na temat wszelkich polityk, procedur, środków i narzędzi wykorzystywanych na potrzeby moderowania treści, w tym na temat algorytmicznego podejmowania decyzji i przeglądu dokonywanego przez człowieka, a także na temat regulaminu wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg, o wszelkich istotnych zmianach warunków korzystania z usług oraz mechanizmy zgłaszania Nielegalnych Treści. Administrator udostępnia ww. informacje i warunki korzystania z Serwisu w sposób zrozumiały i czytelny, także dla małoletnich odbiorców .  Administrator projektuje, organizuje i obsługuje swoje Serwisy internetowe (oraz interfejsy) w sposób, który nie wprowadza w błąd Użytkowników ani nimi nie manipuluje lub w inny, istotny sposób nie zakłóca lub nie ogranicza zdolności Użytkowników do podejmowania wolnych i świadomych decyzji.
 2. Administrator jest dostawcą Usług pośrednich w rozumieniu DSA, oferującym usługi: 
 • zwykłego przekazu,
 1. Usługi pośrednie świadczone przez Administratora polegają na umożliwieniu Odbiorcom usług zamieszczenia Treści w ramach Serwisu, takich jak: 
 • komentarze, 
 • opinie i oceny, 
 • tworzenie publicznych notatek w ramach kursu online, 
 • wysyłanie wiadomości w ogólnie dostępnym czacie,
 1. Administrator świadczy również Usługi pośrednie w ramach swoich profil dostępnych w Mediach społecznościowych tj. w portalu Instagram (link: https://www.instagram.com/drogakusobie_joannajanassajdak/), Facebook (linkhttps://www.facebook.com/joannajanassajdak.drogakusobie), LinkedIn (link:https://www.linkedin.com/in/joanna-janas-sajdak-637699119/), YouTube (link:https://www.youtube.com/channel/UCpEdX3rz-Iy1Ic3dM_vSbaQ),  poprzez:
 • umożliwianie Użytkownikom pozostawianie komentarzy pod zamieszczonymi postami,
 • dodawanie postów,
 • dodawanie ocen i opinii
 • dodawanie wiadomości w ramach publicznego czatu,
 • pozostałe formy interakcji umożliwiające pozostawianie Treści dostępne w ww. portalach.   
 1. Definicje użyte w treści niniejszego paragrafu oraz Regulaminu oznaczają:
 • Administrator – Sprzedawca, zgodnie z definicją zawartą w §2 pkt 1 Regulaminu, jak również przedsiębiorca, czyli osoba fizyczna lub prawna, bez względu na to, czy jest nim podmiot publiczny czy prywatny, która działa – w tym również za pośrednictwem osoby działającej w jego imieniu lub na jego rzecz – w celach związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową,  świadczący usługi, o których mowa w niniejszym regulaminie, w tym usługi społeczeństwa informacyjnego w ramach Serwisu. 
 • Odbiorca usługi – Klient lub Użytkownik lub osoba korzystająca z usług pośrednich lub innych usług społeczeństwa informacyjnego dostarczanych przez Administratora, w tym na przykład Sklepu, Serwisu, lub Mediów społecznościowych Administratora, w szczególności w celu poszukiwania informacji lub udostępniania jej.
 • Treści – wszelkie informacje przekazywane przez Użytkownika w dowolnej formie w ramach Sklepu, Serwisu, Mediów społecznościowych albo innych platform i miejsc należących lub moderowanych przez Administratora, w szczególności w ramach Strony lub Sklepu albo udostępnionych Użytkownikowi funkcjonalności tych miejsc.
 • Nielegalne Treści – oznaczają informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży Towarów, Usług cyfrowych lub Treści cyfrowych lub świadczenia usług, nie są zgodne z prawem Unii lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa.
 • Moderacja Treści – oznacza działania, bez względu na to czy są one zautomatyzowane, podejmowane przez Administratora lub współpracujących z nim dostawców usług pośrednich, których celem jest, w szczególności, wykrywanie, identyfikowanie i zwalczanie nielegalnych treści lub informacji niezgodnych z warunkami korzystania z ich usług, przekazywanych przez Odbiorców usługi, w tym wdrażane środki, które wpływają na dostępność, widoczność i osiągalność takich nielegalnych treści lub informacji, takie jak depozycjonowanie takich treści lub informacji, demonetyzacja, uniemożliwienie dostępu do nich lub ich usunięcie, lub które wpływają na możliwość przekazywania takich informacji przez odbiorców usługi, takie jak zamknięcie lub zawieszenie konta odbiorcy.
 • Usługa pośrednia – oznacza jedną z następujących usług społeczeństwa informacyjnego świadczoną przez Administratora: 
 • usługę „zwykłego przekazu” polegającą na transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez Odbiorcę usługi lub na zapewnianiu dostępu do sieci telekomunikacyjnej;
 • usługę „cachingu” polegającą na transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez Odbiorcę usługi, obejmującą automatyczne, pośrednie i krótkotrwałe przechowywanie tej informacji, dokonywane wyłącznie w celu usprawnienia późniejszej transmisji informacji na żądanie innych odbiorców; 
 • usługę „hostingu” polegającą na przechowywaniu informacji przekazanych przez Odbiorcę usługi oraz na jego żądanie.
 • Platforma internetowa – oznacza usługę hostingu, która na żądanie Odbiorcy usługi przechowuje i rozpowszechnia publicznie informacje, chyba że takie działanie jest nieznaczną lub wyłącznie poboczną cechą innej usługi lub nieznaczną funkcją głównej usługi, i ze względów obiektywnych i technicznych nie można z niej skorzystać bez takiej innej usługi, a włączenie takiej cechy lub funkcji w taką inną usługę nie jest sposobem na obejście stosowania DSA.
 • Publiczne rozpowszechnianie – oznacza udostępnianie informacji na żądanie Odbiorcy usługi, który przekazał informacje, potencjalnie nieograniczonej liczbie osób trzecich.
 • Media społecznościowe – platformy społecznościowe, w ramach  których Administrator tworzy dodatkowe kanały komunikacji z Użytkownikiem lub Odbiorcą dostarczanych przez niego informacji czy treści, czy to w ramach Zamówienia, w ramach publikowania treści publicznie dostępnych dla szerokiego grona odbiorców, czy też w ramach pozostałych form kontaktu z Odbiorcą treści, w tym kontaktu związanego z ofertami handlowymi, co w szczególności dotyczy: grup społecznościowych prywatnych lub publicznych, kanałów na platformach społecznościowych, kont publicznych, o których mowa m.in. w Polityce prywatności, tzw. fanpage, kanałów komunikacji, wewnątrz tych platform społecznościowych, itp. 

Punkt kontaktowy

6.  Administrator wyznacza następujący pojedynczy punkt kontaktowy umożliwiający  mu bezpośrednią komunikację – drogą elektroniczną – z organami państw członkowskich, Komisją i Radą Usług Cyfrowych, za pośrednictwem adresu e-mail:kontakt@drogakusobie.com lub telefonicznie na numer telefonu +48 502 302 584]. Komunikacja może odbyć się w językach:polskim i angielskim. 

7.  Administrator wyznacza następujący pojedynczy punkt kontaktowy umożliwiający Odbiorcom usługi bezpośrednią komunikację – drogą elektroniczną – z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@drogakusobie.com lub telefonicznie na numer telefonu: +48 502 302 584. Komunikacja może odbyć się w językach: polskim i angielskim.  

Treści Nielegalne i niezgodne z warunkami korzystania z usług Administratora

 1. Użytkownik nie może zamieszczać w ramach Serwisu, Platformy internetowej lub Mediów Społecznościowych Administratora Treści określonych w § 1 ust. 10-12 Regulaminu, jak również: 
 • Treści Nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem,
 • Treści zawierających wulgaryzmy, hejt osób trzecich, spam,
 • Treści sprzecznych z dobrymi obyczajami, w szczególności zawierających treści obraźliwe, czy naruszających uczucia religijne, dobra osobiste osób trzecich, lub wykazujące brak szacunku zgodnego z ogólnie pojętymi normami społecznymi i zasadami współżycia społecznego, Treści rasistowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, zawierających treści pornograficzne, faszystowskie, dyskryminacyjne, o podtekście seksualnym, nieodpowiednie dla małoletnich użytkowników, itp. 
 • Treści naruszających prawa osób trzecich np. prawa autorskie czy prawa własności intelektualnej albo zmierzających do ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych informacji poufnych, 
 • Treści zawierających odnośniki do innych stron internetowych (linki), podmiotów innych niż Serwis, konkurencyjnych serwisów internetowych czy sklepów internetowych, na które Administrator nie wyraził uprzednio zgody, w szczególności linki reklamowe, marketingowe, dotyczące zbiórek, lub inne linki o charakterze handlowym,
 • Treści nawołujących i reklamujących inne serwisy, platformy, media społecznościowe, itp.
 • Treści niezwiązanych z danym Towarem czy Usługą albo jakimkolwiek działaniem Administratora czy Serwisu, lub Treści niepowiązanych z tematyką Serwisu czy Mediów Społecznościowych Administratora,
 • Treści zawierających dane osobowe lub kontaktowe,
 • Treści powtarzalnych, które  już pojawiły się w Serwisie lub Mediach Społecznościowych Administratora (Użytkownik zobowiązany jest przed publikacją Treści zweryfikować, czy nie będą one kopią Treści istniejących),
 • Treści o charakterze technicznym, zapytań związanych z obsługą klienta dotyczącą produktów lub usług Administratora (w tym celu Użytkownik powinien skontaktować  się na dane umieszczone w Regulaminie).

Procedura zgłaszania Treści nielegalnych, procedura odwoławcza oraz Moderacja Treści 

 1. Użytkownik, który uzna daną Treść za Treść Nielegalną albo Treść naruszającą niniejszy regulamin jest uprawniony dokonać zgłoszenia tej Treści Administratorowi drogą elektroniczną na adres e-mail zawarty w Regulaminie wraz ze wskazaniem miejsca, w którym Administrator może zapoznać się z ww. Treścią oraz wszelkimi, niezbędnymi do rozpatrzenia zgłoszenia szczegółami, w tym danymi kontaktowymi Użytkownika oraz zaangażowanych osób trzecich (jeśli to możliwe).  Użytkownik może skorzystać z formularza zgłoszenia Nielegalnych Treści, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. 
 2. W przypadku braku podania danych kontaktowych Użytkownika zgłaszającego daną Treść Administrator nie będzie mógł skontaktować się z Użytkownikiem celem powiadomienia go o otrzymaniu zgłoszenia oraz o rezultacie rozpatrzenia zgłoszenia.
 3. Administrator niezwłocznie powiadomi Użytkownika o otrzymaniu zgłoszenia danej Treści. 
 4. Administrator podejmuje decyzje w ramach zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, w sposób niearbitralny, obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności. Na potrzeby rozpatrywania i podejmowania decyzji Sprzedawca nie korzysta ze zautomatyzowanych środków.
 5. O rezultacie podjętej decyzji w sprawie zgłoszenia, jej treści i uzasadnieniu Administrator powiadamia Użytkownika bez zbędnej zwłoki. 
 6. W przypadku wystąpienia Nielegalnych Treści albo Treści niezgodnych z Regulaminem, Administrator może je usunąć, ograniczyć ich widoczność, uniemożliwić do nich dostęp, depozycjonować lub pozostawić w Serwisie. Może także zawiesić, zakończyć lub w inny sposób ograniczyć płatności pieniężne, jeśli do takich dochodzi w Serwisie, zawiesić lub zakończyć świadczenie usługi w całości lub w części, albo zawiesić lub zamknąć konto Użytkownika lub osoby trzeciej. Jednocześnie, o swojej decyzji informuje Użytkownika oraz zaangażowane osoby trzecie przekazując im jasne i konkretne uzasadnienie decyzji (jeśli posiada ich dane kontaktowe).
 7. Użytkownik może odwołać się od decyzji Administratora w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji, przekazując jednocześnie uzasadnienie. 
 8. Administrator rozpatruje odwołanie Użytkownika w terminie 14 dni od dnia jego odebrania, przekazując mu swoją decyzję wraz z uzasadnieniem. 

Odpowiedzialność Administratora za Treści Użytkownika 

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkownika, szczególnie Nielegalne Treści pozostawione w ramach Serwisu czy Platformy internetowej, jeżeli działania Użytkownika są sprzeczne z Regulaminem lub przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Administrator dokłada wszelkich starań, aby postępować z takimi Treściami w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz z Regulaminem, m.in. nie modyfikuje Treści w sposób wpływający na integralność przekazywanych lub udostępnianych informacji, nie ułatwia zamieszczania Nielegalnych Treści, niezwłocznie podejmuje działania w celu ich usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nich zgodnie z Regulaminem z poszanowaniem praw podstawowych Użytkowników, w tym prawa do wolności wypowiedzi i informacji, jak również podejmuje wszelkie działania w dobrej wierze i z zachowaniem należytej staranności.

Algorytmiczne podejmowanie decyzji 

 1. W ramach Serwisu nie dochodzi do algorytmicznego podejmowania decyzji, w tym decyzji związanych z odwołaniami Użytkownika. LUB 

Współpraca z organami publicznymi w zakresie powiadomień o Nielegalnych Treściach 

 1. W przypadku gdy Administrator poweźmie jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast informuje o swoim podejrzeniu organy ścigania lub organy sądowe zainteresowanego państwa członkowskiego lub zainteresowanych państw członkowskich i przekazuje wszystkie dostępne informacje na ten temat.

Przekazywanie informacji koordynatorowi ds. usług cyfrowych 

 1. Administrator przekazuje koordynatorowi ds. usług cyfrowych właściwemu dla miejsca siedziby i Komisji – na ich wniosek i bez zbędnej zwłoki – informacje na temat średniej liczby aktywnych miesięcznie odbiorców usługi w Unii, obliczonej jako średnia liczba w okresie poprzednich sześciu miesięcy, zaktualizowane na moment złożenia takiego wniosku. Koordynator ds. usług cyfrowych lub Komisja mogą zażądać, aby Administrator przekazał dodatkowe informacje dotyczące obliczenia, w tym wyjaśnienia i uzasadnienie odnośnie do wykorzystanych danych. Informacje te nie mogą zawierać danych osobowych. 

Zakończenie korzystania z usług Administratora

 1. Użytkownik jest uprawniony do zakończenia korzystania z usług Administratora w każdym momencie. W tym celu może użyć dostępnych form zakończenia korzystania z usług jak np. wypisanie się z danej usługi, zaprzestanie obserwowania Mediów Społecznościowych Administratora, czy poprzez usunięcie zamieszczonych przez siebie Treści, jak również może skontaktować się ze Sprzedawcą na dane podane w niniejszym regulaminie. Niniejsze postanowienie nie uchybia obowiązkom i uprawnieniom Administratora wynikającym z innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dalszego przechowywania danych, w tym danych osobowych, w szczególności w celach wskazanych w Polityce prywatności, a wynikających z RODO lub innych ustaw. 

Zmiany zasad korzystania z usług Administratora

 1. Administrator za pomocą odpowiednich środków niezwłocznie poinformuje Użytkownika o istotnych zmianach wprowadzonych w warunkach korzystania z usług Administratora, m.in. w przypadku zmiany zasad dotyczących informacji dozwolonych na temat jego usług lub o innych tego rodzaju zmianach, które mogą mieć bezpośredni wpływ na zdolność Odbiorców do korzystania z usługi, włączając do tego zmiany, o których mowa w  § 21 niniejszego regulaminu.  

§18 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zawierane Umowy oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego. 
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii, zmiany zakresu usług. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy na podstronie: Regulamin.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Link do polityki prywatności: https://drogakusobie.com/polityka-prywatnosci/

Link do wersji regulaminu obowiązującej do dnia 16.02.2024 r.