Regulamin udziału w sesjach i programach online, daj zwany Regulaminem

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Usługodawca: Joanna Janas-Sajdak,  prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Droga Ku Sobie Joanna Janas-Sajdak w Dąbrowie Górniczej , przy ul. Żeromskiego 12 m.119.
 2. Usługi: Sesje indywidualne i programy online.
 3. Usługobiorca: klient dokonujący zakupu i korzystający z  usług wymienionych w punkcie I.2 
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący zamówienia Towarów, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla niego charakteru zawodowego, zgodnie z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny.
 6. Niniejszy regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług: Sesje indywidualne i programy online.
 7. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do zawarcia Umowy o świadczenie Usług oferowanych przez Usługodawcę. Zapisując się na sesję lub program online uczestnik przyjmuje poniższe punkty, jako obowiązujące. Razem z ustaleniami mailowymi stanowią umowę zawartą między uczestnikiem, a Droga Ku Sobie Joanna Janas-Sajdak.
 8. Usługa przeprowadzana jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 1. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG 
 1. Umowa o świadczenie Usługi  zawierana jest bezpośrednio z Usługodawcą.
 2. Uczestnictwo w programach jest skierowane do osób pełnoletnich. Osoba dokonująca zakupu Usługi musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. 
 3. Osoba dokonująca zakupu Usługi przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę całej ceny za Usługę.
 4. Poprzez podjęcie decyzji o współpracy i opłacenie kosztów Usługi Usługobiorca potwierdza, iż przed dokonaniem zakupu Usługi udzielone mu zostały szczegółowe informacje na temat świadczonej przez Usługodawcę Usługi i zapoznał się on z nimi w całości (niniejszy Regulamin) oraz znany jest mu sposób realizacji usługi.
 5. W sprawach związanych z realizacją przez Usługodawcę Usługi lub w sprawach związanych z treścią Regulaminu Usługobiorca winien skontaktować się przed adres e-mail: kontakt@drogakusobie.com lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 502 302 584

III. WYMOGI TECHNICZNE

Do udziału w programie konieczne jest spełnienie szczególnych warunków technicznych. Wystarczające są:

 1. komputer klasy PC, Mac lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie z Usługi,
 2. dostęp do sieci Internet
 3. dostęp do poczty elektronicznej gmail, aplikacja Google Meet
 4. odpowiednie oprogramowanie w postaci przeglądarki internetowej np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari;
 5. włączona obsługa plików cookies.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Usługobiorca zobowiązuje się uiścić opłatę za program z góry.
 2. Opłata powinna być uiszczona na rachunek bankowy: 61 1050 1168 1000 0097 4551 3292.
 3. Usługodawca wystawia fakturę za dokonaną usługę i przesyła ją drogą mailową na wskazany przez Odbiorcę adres. 
 4. Zarówno Usługobiorca jak i Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania najpóźniej na 24 godziny przed planowaną sesją, o zamiarze ich odwołania.
 5.  W przypadku odwołania sesji w sytuacji opisanej w punkcie 4, zostanie ona zrealizowana w uzgodnionym przez Usługodawcę i Usługobiorcę terminie.
 6. W razie niepoinformowania przez Uczestnika o zamiarze odwołania sesji indywidualnej w ciągu 24 godzin przed ich planowanym odbyciem, sesja traktowana jest jako zrealizowana, a Uczestnikowi nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty.

V. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie majątkowe i osobiste prawa autorskie do przekazanych Usługobiorcy treści i  materiałów w trakcie realizacji Usługi zostają po stronie Usługodawcy lub innej osoby, której prawa te przysługują, a Umowa w żadnym zakresie nie ustanawia na rzecz Usługobiorcy licencji uprawniającej Usługobiorcę do korzystania z tych materiałów w inny sposób niż na własny użytek.
 2. Usługobiorca uprawniony jest do korzystania z otrzymanych materiałów wyłącznie na własny użytek. Usługobiorca nie jest uprawniony do kopiowania, nagrywania, sprzedaży, upubliczniania, udostępniania lub prezentowania przekazanych mu przez Usługodawcę materiałów dydaktycznych innym osobom lub podmiotom, ani odpłatnie, ani nieodpłatnie, ani rozporządzania nimi w jakikolwiek inny sposób niż określony w punkcie pierwszym.
 3. Usługodawca informuje, że jakiekolwiek rozpowszechnianie jakichkolwiek treści udostępnionych przez Usługodawcę stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Usługodawca może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 4. Usługodawca jest uprawniony do okresowej aktualizacji treści cyfrowych (np. materiałów pdf, doc., docx., ćwiczeń, lekcji, modułów) zgodnie z postanowieniami umowy.

VI. REKLAMACJE

 1. Mając na uwadze interes Usługobiorcy w przypadku zastrzeżeń co do treści merytorycznej wykonania Usługi, Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Odbiorcy (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia niezgodności) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.
 3. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail  Usługodawcy podany w niniejszym mowie. 
 4.  Usługodawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i poinformuje Usługobiorcę o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację lub w ten sam sposób, w który skontaktował się z nim Usługobiorca lub inny, uzgodniony z Odbiorcą sposób.
 5. Usługodawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji i zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych określonych w rozdziale VIII.
 6. W przypadku uwzględnienia reklamacji Usługi, Usługodawca wykona ponownie Usługę, nie pobierając dodatkowej opłaty.

VII. WYPOWIEDZENIE UMOWY

 1. Usługobiorca może wypowiedzieć usługę w każdym czasie. W takiej sytuacji zobowiązuje się zwrócić Usługodawcy wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia, takie jak część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, także naprawić szkodę.
 2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę w każdym czasie. Jednakże gdy wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, Usługodawca jest odpowiedzialny za szkodę. 

VIII. DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1.       Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest Joanna Janas-Sajdak,  prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Droga Ku Sobie Joanna Janas-Sajdak w Dąbrowie Górniczej , przy ul. Żeromskiego 12 m.119.  NIP: 577 187 02 33   REGON: 520 36 20 83, nr telefonu: , adres email: janassajdakj@gmail.com.  Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Skontaktować się z Administratorem można używając poniższych danych: e-mail: janassajdakj@gmail.com,  njmer telefonu: 502302584 lub pisemnie na adres Administratora.[1] 
 2. Dane osobowe Usługobiorcy będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
 1. realizacji umowy
 2.  wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 3. realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 4. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 5. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 6. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 7. przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 8. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 9. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją Umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji Umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu. 
 3. 1.       W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne), Google, Microsoft itp.  dane Klienta mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne) stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższa ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez:  
 4. a)     współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej, 
 5. b)     stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak m to miejsce np. w przypadku Google), 
 6. c)     stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy, 

lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Klient wyraził zgodę.

 1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Usługobiorca posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługobiorcy i przekazania danych w związku z realizacją Umowy, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

IX. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ 

 1.       Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o realizację usługi na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2.       Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
 3. a)                 zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem
  o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,
 4. b)                 zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
  o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
 5. c)                   bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 6.       Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych,
  do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 7.       Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających
  z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 8.       Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.
 1. Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą Konsumenta i znajdują zastosowanie także w stosunku do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.  Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii, zmiany zakresu usług. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Usługodawcy na podstronie: Regulamin.
 2.   Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 3.  W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Usługodawca deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 5.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Link do polityki prywatności: https://drogakusobie.com/polityka-prywatnosci/